9- حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قيمت مصالح ساختماني منتخب گروه چوب، گروه مصالح ساخته شده چوبي و گروه قطعات پيش ساخته چوبي: نيمه اول 1387
عنوان واحد مبادله  قيمت واحد (ريال) درصد تغيير نسبت به
حداقل  حداکثر متوسط  نيمه قبل نيمه مشابه در سال قبل
    گروه چوب:  

تراورس خارجي

مترمکعب
3250000 3916667 3530303 14.7 31.8
تخته نراد خارجي مترمکعب 3500000 3700000 3577273 6.4 24.0
تراورس ايراني مترمکعب 4000000 4600000 4330000 8.3 19.3
تخته ايراني به ابعاد 10*10 سانتي‌متر مترمکعب 2250000 4000000 3090909 5.1 23.7
چوب چهارتراش خارجي مترمکعب 5000000 6125000 5479545 41.0 77.4
چوب چهارتراش ايراني مترمکعب 2500000 3300000 2895833 1.8 14.4
الوار ايراني مترمکعب 3737500 5700000 4384000 4.8 30.7
   گروه مصالح ساخته‌شده چوبی:   
تخته فيبر به ضخامت 3 ميلي‌متر

مترمربع
13750 15000 14583 7.4 8.5
نئوپان به ضخامت 5 ميلي‌متر مترمربع  16000 18750 16944 21.0 22.8
نئوپان به ضخامت 16 ميلي‌متر مترمربع  40000 52000 46556 20.5 33.0
گروه قطعات پيش‌ساخته چوبی:  
لمبه چوبي

مترمربع
85000 110000 95400 17.4 18.9
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 20:8  توسط مازیار |